Swarovski Round Ball 40mm - Vitrail Medium, no mark - 9404 040 087 VM / 010 046


A

www.CrystalExchange.com

Swarovski Figurine Price Normal Processing  
Round Ball 40mm - Vitrail Medium, no mark - 9404 040 087 VM / 010 046, NB $40.00   2-3 days